Junkers LogoBosch Logo

Eenvoudig. Revolutionair.

De nieuwe generatie Junkers-ketels is er.

Video
Productoverzicht

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.
JUNKERS
Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar

Tel.: +32 16 40 30 20
Fax: +32 16 40 04 04
E-mail: info@junkers.be

Zaakvoerder: M. Rijnen

BTW BE0403.598.687
HRL/RCL 34.384

Handelsmerken - Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de Buderus websites beschermd door de wet op de handelsmerken. Dit is vooral van toepassing op Buderus handelsmerken, signets, firmalogo's en emblemen. De merken en designelementen die op onze site gebruikt worden zijn de intellectuele eigendom van Bosch Thermotechnology n.v./s.a.

© Copyright 2016

Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, grafische gegevens, klank, animatie en video's evenals de compilatie ervan op de Buderus website zijn beschermd door copyright en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Sommige websites van Bosch bevatten ook foto's die beschermd zijn door het copyright van derden.

Disclaimer & Privacy

De politiek van Junkers/Servico inzake bescherming van uw privéleven

1. Algemeenheden

U mag naar goeddunken onze site bezoeken, u omtrent onze producten en diensten informeren, kennisnemen van de actualiteit of van onze nieuwe diensten zonder dat u verplicht bent ons persoonlijke informatie te verstrekken.

Om deel te nemen aan de acties die door Junkers/Servico georganiseerd worden, moet u zich wel inschrijven om u te identificeren en, desgevallend, uw geschenken te ontvangen. Deze gegevens worden verzameld om u beter van dienst te zijn door u gepersonaliseerde informatie te verstrekken tijdens uw volgende navigaties op onze site.

Indien u toestemt ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken zullen wij die informatie op een confidentiële manier verwerken, volgens de hieronder opgenomen bepalingen en in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke bepalingen.

Deze u betreffende informatie is vanzelfsprekend voor u toegankelijk en u heeft het recht ze te wijzigen. Dit recht kunt u uitoefenen via « ik wijzig mijn profiel » (na introductie van uw login en uw paswoord) en tijdens elk bezoek aan onze site.

2. Definities

Met de uitdrukking « verwerking van uw gegevens » bedoelen wij elke operatie, al dan niet geautomatiseerd, toegepast op gegevens van persoonlijke aard betreffende fysische personen zoals de inzameling, de registratie, de aanpassing of wijziging, de opheffing, de extractie, de consultatie, de communicatie door overdracht, de verspreiding of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen of de interconnectie, alsook de vergrendeling, de schrapping of de vernietiging van gegevens met een persoonlijk karakter.

Met « confidentieel » bedoelen wij dat wij uw gegevens op een confidentiële manier verwerken, in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke bepalingen waaronder, onder meer, de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van het privéleven in het kader van gegevensverwerking van persoonlijke aard, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

3. Objectief van de gegevensverwerking van persoonlijke aard

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken geeft u ons expliciet de toelating deze informatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van Junkers/Servico en verwerkt met het oog op uw deelname aan de acties die op de site van Junkers/Servico georganiseerd worden, de verzending van e-mails om de registratie van uw inschrijving als lid van Junkers/Servico, uw deelname aan een bepaalde actie te bevestigen, u op de hoogte te brengen van de resultaten van deze actie en u, desgevallend, uw geschenken te laten geworden.

Uw gegevens worden tevens verwerkt voor het beheer van onze leden en van de andere diensten die door Junkers/Servico worden aangeboden, om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren (selecties, suggesties van sites, enz.), om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of diensten afkomstig van Junkers/Servico en haar partners en in het kader van de onderzoeken die wij uitvoeren.

4. Cookies

Bij gelegenheid gebruiken wij « cookies » om u een betere service te bieden. Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt opgeslagen in uw computer. De cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site teruggehaald worden maar is onleesbaar voor iedere andere website dan deze die hem gecreëerd heeft.

Wij gebruiken cookies om administratieve redenen. Bijvoorbeeld om uw voorkeur voor bepaalde types van informatie of uw toegangscode te registreren. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw bij elk bezoek dezelfde gegevens op uw klavier in te typen. De meeste cookies functioneren echter maar gedurende een enkele sessie of bezoek aan de site.

Geen enkele cookie bevat informatie die het mogelijk zou maken u telefonisch, elektronisch of schriftelijk te contacteren.

U kunt tevens uw internetnavigator zodanig configureren dat u wordt ingelicht telkens een cookie gecreëerd wordt of om hun creatie te verhinderen. In dit laatste geval echter zijn bepaalde diensten, waarvoor cookies vereist zijn, niet meer beschikbaar.

5. Publicatie en verspreiding van uw persoonlijke gegevens

U verklaart zich akkoord met het feit dat uw « publieke » gegevens gepubliceerd worden. Bijgevolg mogen uw pseudoniem (login), woonplaats, land van verblijf en geslacht tijdens communicaties tussen u en Junkers/Servico en tussen u en andere gebruikers gepubliceerd worden. U heeft op ieder ogenblik toegang « on line » tot deze informatie die u steeds kunt wijzigen en aanpassen via « ik wijzig mijn profiel » of bij iedere deelname aan een actie.

Junkers/Servico mag bovendien uw persoonlijke gegevens bekendmaken op aanvraag van een wettelijke instantie of, te goeder trouw, als dit nodig zou blijken om in overeenstemming te blijven met iedere wet of reglement in voege of ten behoeve van een juridische actie die door of tegen Junkers/Servico wordt ingesteld.

6. Uw rechten ten overstaan van uw persoonlijke gegevens

6.1 Uw recht op informatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens van persoonlijke aard is Junkers/Servico, Kontichsesteenweg 60 à 2630 Aartselaar. Alle vragen betreffende de registratie en de verwerking van uw gegevens kunnen schriftelijk aan dit adres gericht worden of, bij voorkeur, per e-mail aan het volgende adres info@junkers.be. Voor meer algemene informatie kunt u zich steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van het Privéleven.

6 .2 Uw rechten op toegang, oppositie en rectificatie

U kunt op ieder ogenblik uw persoonlijke gegevens wijzigen, hetzij rechtstreeks op de site via « ik wijzig mijn profiel », nadat u uw login en paswoord geïntroduceerd hebt, hetzij bij iedere deelname aan een actie. Om ernstige en gewettigde redenen kunt u gebruik maken van het recht de verwerking van uw persoonlijke gegevens te weigeren door een e-mail aan het volgende adres te sturen: info@junkers.be waarin u uw identiteit bewijst en uw weigering motiveert.

6.3 Aantasting van uw privéleven

Indien u op gelijk welk ogenblik denkt dat onze site uw privéleven niet respecteert, gelieve Junkers/Servico hierover in te lichten, via elektronische post op het volgende adres: info@junkers.be. Wij zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en eraan te verhelpen.

Algemene gebruiksvoorwaarden van Junkers/Servico website

De toegang tot deze site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de hieronder vermelde bepalingen

1. Junkers/Servico levert haar diensten (hieronder “de diensten” genoemd) mits de hier vermelde gebruiksvoorwaarden (hieronder “de voorwaarden” genoemd) aanvaard worden. Het staat Junkers/Servico vrij op ieder ogenblik de voorwaarden te wijzigen, hetzij door de kennisgevingen van de wijzigingen rechtstreeks op haar site te plaatsen hetzij door op de site links naar deze kennisgevingen aan te brengen. Elke kennisgeving kan u rechtsgeldig toegestuurd worden per e-mail. Het is dus aanbevolen dat u zich regelmatig refereert aan de meest recente versie van de voorwaarden.

Voor het gebruik van bepaalde diensten van Junkers/Servico zijn soms de navolging van bijkomende, specifieke regels of richtlijnen vereist. Deze zullen vermeld worden in de “Charte van Vertrouwen” die op de site beschikbaar is. Deze regels en richtlijnen maken integraal deel uit van de voorwaarden. Tenslotte kan Junkers/Servico nog andere diensten voorstellen waarvan elk gebruik onderworpen is aan de voorafgaandelijke aanvaarding van specifieke voorwaarden.

De voorwaarden omvatten integraal het akkoord tussen u en Junkers/Servico betreffende het gebruik van de diensten. Ze annuleren en vervangen alle vorige en huidige elektronische, schriftelijke of orale communicaties en voorstellen.

2. Junkers/Servico behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik haar diensten tijdelijk te onderbreken, onder meer om het onderhoud te verzekeren, de site en/of zijn inhoud te wijzigen of te verbeteren, zonder dat de gebruiker enige schadeloosstelling kan opeisen.

3. Alle informaties die in de site worden opgenomen zijn enkel geldig in België. De informatie betreffende producten en/of diensten kunnen zowel technisch als inhoudelijk vergissingen of weglatingen bevatten en ook typefouten zijn niet uitgesloten. Daarom, en gezien het feit dat de informaties rechtstreeks door de adverteerder worden overgemaakt, kan Junkers/Servico de juistheid van de op de site gepresenteerde informaties niet garanderen. Junkers/Servico beperkt zich ertoe de informatie op de site te zetten.

Illustraties, fotos, enz. op de site zijn niet bindend.

Alle correspondentie of materiaal, in zijn meest ruime betekenis, dat u via de website of op gelijk welke andere manier, aan Junkers/Servico richt, wordt niet als confidentieel beschouwd en staat ook niet onder de bescherming van het intellectuele eigendom, behalve indien u expliciet vermeldt dat dit wel het geval is. Junkers/Servico mag dus vrij gebruik maken van het materiaal dat haar wordt toegestuurd. U heeft echter niet het recht ons illegale, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende, pornografische of voor de site gevaarlijke (bv. virussen) elementen te laten geworden en dit op gelijk welke manier.

4. Elke wedstrijd beschikt over zijn eigen regels voor de deelname die permanent op de site beschikbaar zijn. Wij nodigen u uit deze aandachtig te lezen. De regels die wij u hierna uiteenzetten, vormen een aanvulling op de regels die door de adverteerder gesteld worden en zijn dus in alle gevallen van toepassing.

Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de site voorgesteld worden, moet u zich vooraf inschrijven. Dit houdt onder meer in dat wij bepaalde persoonlijke gegevens die u betreffen, bewaren en gebruiken. Junkers/Servico wenst nochtans uw privéleven te respecteren en wij nodigen u uit onze “Charte voor het respect van het privéleven” te consulteren die u op onze site kunt vinden.

5. U aanvaardt het feit dat Junkers/Servico slechts optreedt als tussenpersoon tussen u en de adverteerder door u een eenvoudig en doeltreffend middel te verschaffen om aan spellen, wedstrijden deel te nemen. In het kader van uw deelname aan publicitaire acties staat u rechtstreeks in contact met de adverteerder zodanig dat elke klacht, van gelijk welke aard, rechtstreeks tot hem dient gericht te worden. Bijgevolg kan Junkers/Servico absoluut niet verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel in de volgende gevallen (lijst die nog vatbaar is voor aanvulling):

• indien de spellen, wedstrijden, tombola's geannuleerd of naar een latere datum verschoven worden, tijdelijk of definitief onbeschikbaar zijn en, in het algemeen, als de deelname eraan voorlopig of definitief onmogelijk is;
• indien de adverteerder de regels inzake bescherming van de verbruikers, publicitaire wedstrijden, intellectueel eigendom en, meer in het algemeen, de betrokken Belgische reglementatie niet respecteert.

6. De promotiebons die u op de site kunt vinden, staan gratis tot uw beschikking. Door ze af te drukken verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die op elke bon voorkomen en met de hier vermelde algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te volgen. Enkel de adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de voorwaarden van het aanbod die op elke bon voorkomen. Junkers/Servico kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet nakomen van het aanbod dat op de bon gepresenteerd wordt. U mag in geen geval een bon wijzigen, veranderen of reproduceren en dat op gelijk welke manier. Elke bon is het onderwerp van een speciale licentie en valt onder de rechten van het intellectuele eigendom. Elke bon is gepersonaliseerd en elektronisch geïdentificeerd. Iedere poging tot vervalsing die zou ontdekt worden bij het gebruik van de bon stelt automatisch een einde aan het gebruiksrecht van de diensten en kan aanleiding geven tot het eisen van schadeloosstelling en interesten.

Persoonlijke gegevens

Juridische opmerking - Bosch Thermotechnology N.V./S.A. dankt u voor uw bezoek op deze website en voor het belang dat u in onze producten stelt. Alle persoonlijke gegevens die werden ingevoerd worden opgeslagen, verwerkt en desgevallend doorgegeven aan ondernemingen van de Bosch Groep, maar enkel om u persoonlijk van dienst te kunnen zijn, om u productinformatie toe te sturen of u aanbiedingen te laten geworden. Bosch Thermotechnology N.V./S.A. waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bosch Thermotechnology N.V./S.A., Kontichsesteenweg 60, 2630 Aartselaar, privacy@bosch-thermotechnology.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.